Disclaimer

Versie 1.2, januari 2019

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website Globadev.nl en alle dochtersites, webshops en online aanwezigheden zoals op sociale media. Voor de leesbaarheid worden al deze media aangeduid als de websites van Globadev.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten die Globadev levert en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

 

Gebruik van de Globadev-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Globadev zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Globadev niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Globadev garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren. Globadev wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van haar websites uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Globadev links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Globadev worden aanbevolen. Globadev aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het nader beoordelen van de informatie op dergelijke websites op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Globadev verkoopt op haar shops soms gelicentieerde producten. Globadev is gelicentieerd via de overeenkomsten en geldende voorwaarden die Globadev met haar partners heeft afgesloten. Deze licenties zijn niet overdraagbaar. Gelicentieerde producten zijn daarom uitdrukkelijk niet bedoeld voor wederverkoop door derden.

Informatie gebruiken

Globadev behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via haar websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Globadev of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Verder kunt u altijd gebruik maken van het citaatrecht: Citeren is geoorloofd zonder toestemming van de maker van een werk, wanneer er rekening wordt gehouden met de persoonlijkheidrechten van de maker(s) zoals bron- en naamsvermelding en het werk al openbaar gemaakt is. Behandel gratis toegankelijke content daarom alsof het gepubliceerd is onder Creative Commons rechten Attribution-ShareAlike (3.0). Publicaties waar u voor moet betalen, of die alleen toegankelijk zijn met een abonnement of voor ‘familieleden’, moeten behandeld worden als copyrighted materiaal en mogen niet verder gedistribueerd worden zonder expliciete schriftelijke toestemming van Globadev.

Wijzigingen

Globadev behoudt zich het recht voor de op of via haar websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via haar websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.